Положення відділення

ПОЛОЖЕННЯ

 ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 1. Загальні положення

1.1  Хмельницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України (далі – Відділення) є місцевим  осередком Національного олімпійського комітету України (далі НОК), що діє згідно з Конституцією України, Олімпійською хартією,  Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законами України, Статутом НОК України,  чинним законодавством України та цим Положенням.

1.2 Відділення з дня його реєстрації набуває прав юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, штампи, фірмовий бланк, зразки яких затверджуються Виконкомом НОК України в уставленому порядку, а також використовує олімпійську символіку згідно з правилами Олімпійської Хартії.

1.3  Відділення  несе відповідальність за своїм зобов’язанням усім власним майном.

1.4.1.Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Відділення , так само як і Відділення не відповідає за зобов’язаннями держави і засновників.

1.4  Повна назва українською мовою – Хмельницьке обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

1.5  Скорочена назва українською мовою – ОВ НОК України

1.6  Відділення здійснює свою діяльність на території Хмельницької області.

1.7  Юридична адреса Відділення: Україна, 29013 м. Хмельницький вул. Соборна, 57 кім. 42.

Стаття 2. Мета та завдання

2.1  Метою діяльності Відділення є розвиток, зміцнення та захист Олімпійського руху в Україні, сприяння духовному взаємозбагаченню людей, поширення обміну цінностями національної культури під знаком ідей і принципів олімпізму, у співробітництві з державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху та захист інтересів своїх членів.

2.2  Відділення ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. розвивати і захищати олімпійський рух у Хмельницькій області;

2.2.2. забезпечувати дотримання та виконання норм та правил Олімпійської хартії у                              області, положень Етичного кодексу МОК, Статуту НОК України;

2.2.3. сприяти зміцненню авторитету, престижу спорту в Хмельницькій області;

2.2.4. захищати інтереси олімпійського руху у Хмельницькій області у відносинах з обласними спортивними організаціями;

2.2.5. сприяти діяльності суб’єктів олімпійського руху у Хмельницькій області;

2.2.6. сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій шляхом поширення олімпійської освіти і культури;

2.2.7. співпрацювати з місцевими органами управління з питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту з метою виконання статутних завдань;

2.2.8. брати участь в програмах Олімпійської солідарності;

2.2.9. забезпечити виконання положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу, брати участь у боротьбі проти використання в спорті заборонених речовин і процедур у міжнародній боротьбі проти наркоманії ;

2.2.10. сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх у відповідній області;

2.2.11. сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на місцевому та національному рівні;

2.2.12. проводити навчально-тренувальні та оздоровчі збори спортсменів області на власних та орендованих спортивних базах;

2.2.13. пропагувати основні принципи олімпізму на місцевому рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

2.2.14. сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їх здоров’я;

2.2.15. вважати своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;

2.2.16. брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів, а також забезпечувати, щоб та навчання спряло пропагуванню фундаментальних принципів олімпізму;

2.2.17. захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапору, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах НОК України забезпечити захист емблеми та символу НОК;

2.2.18.  всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях шляхом суворого дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок;

2.2.19. протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетам;

2.2.20. стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом Відділення, відбувалися в умовах, що демонструють турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи в своїй діяльності;

2.2.21. зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного походження, що може заважати Відділенню дотримуватися положень Олімпійської хартії.

2.3 Для досягнення мети і виконання статутних завдань Відділення вишукує та акумулює фінансові кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності.

Стаття 3. Члени ОВ НОК України, їх права та обов’язки

3.1. Членство в Відділенні є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

3.2. Індивідуальними членами Відділення можуть бути громадяни України, які досягнули віку 18 років, визнають положення Відділення, Статут НОК України і Олімпійську хартію, дотримуються Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК, підтримують діяльність Відділення, персонально не відповідають за борги та зобов’язання Відділення.

3.3. До складу Відділення обираються фізичні особи:

3.3.1. представники регіональних федерацій з олімпійських видів спорту ( по два від кожної) уповноважені її керівними органами та які утворюють більшість в Олімпійській раді та у Виконкомі;

3.3.2. атлети-учасники Олімпійських ігор, які проживають на території Хмельницької області;

3.3.3. представник (один) відповідного регіонального відділення Олімпійської академії України;

3.3.5. представники (по одному) фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також організацій управління фізичною культурою та спортом Міністерства оборони та Міністерства освіти;

3.3.6. представники (по одному)  інших суб’єктів олімпійського руху в області;

3.4. Будь-який член Відділення, котрий іде у відставку за пропозицією Виконкому може бути обраним Олімпійською радою почесним членом Відділення за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються для відвідування засідань Олімпійської ради та інших заходів, що проводяться під егідою Відділення, де вони мають право консультативного голосу.

3.5. За пропозицією Виконкому Олімпійська рада може обрати членом-доброчинцем Відділення високоповажних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні. Вони запрошуються для відвідування засідань Олімпійської ради та інших заходів, що проводяться під егідою Відділення. Члени-доброчинці не мають права голосу.

3.6. До складу Відділення та Виконкому входять члени НОК , які проживають на території Хмельницької області.

3.7. Обрання у члени Відділення здійснюється рішенням Олімпійської ради за пропозицією Виконкому за умови:

3.7.1. наявності у Виконкомі зареєстрованого подання (лист-звертання та протокол засідання) компетентного органу суб’єкта, що рекомендує свого кандидата для обрання для складу Відділення на термін, що визначається у такому поданні;

3.7.2. визнання кандидатами вимог Положення Відділення, Статуту НОК України, норм та правил Олімпійської хартії, положень Всесвітнього АНТи-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.7.3. сприяння кандидатами діяльності Відділення;

3.8. Члени Відділення є представниками  НОК України в області , організаціях, суб’єктах, які їх рекомендували.

3.9. Члени Відділення мають право:

3.9.1.  брати участь в заходах, які здійснюються Відділенням;

3.9.2. вносити пропозиції про включення до порядку денного Олімпійської ради, Виконкому, питань для обговорення;

3.9.3. обирати та бути обраним в органи управління Відділення;

3.9.4. вносити пропозиції до органів управління Відділення;

3.9.5. отримувати інформацію про діяльність Відділення;

3.9.6. брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, Олімпійської ради і конгресів, що скликаються суб’єктами олімпійського руху в відповідній області;

3.9.7. звертатись у відповідні органи Відділення за наданням допомоги;

3.9.8. вийти з членів Відділення у будь-який час за власним бажанням;

3.10. члени Відділення зобов’язані:

3.10.1. дотримуватись вимог Положення Відділення, Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього Анти – допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.10.2. брати активну участь у діяльності Відділення;

3.10.3 своєчасно сплачувати членські внески, якщо такі будуть запроваджені Олімпійською радою;

3.10.4. здійснювати виконання відповідних рішень Олімпійської ради і інших виборних органів Відділення;

3.10.5. брати участь в засіданнях Олімпійської ради Відділення;

3.10.6. за вимогою інформувати Виконком Відділення про свою діяльність, стосовно членства в Відділення;

3.11. Членам Відділення видаються посвідчення встановленого зразку.

3.12. Повноваження та строк дії мандатів членів Відділення затверджуються на звітно-виборній Олімпійської ради на кожні наступні 4 роки.

3.13. Члени Відділення виконують свої обов’язки на громадських засадах, але їм компенсують витрати на проїзд, проживання, добові під час виконання своїх обов’язків;

3.14. Членство у Відділенні припиняється в разі:

3.14.1. закінчення повноважень відповідного представництва;

3.14.2. виключення на підставі рішення Олімпійської ради за порушення норм цього Положення, Статуту НОК України і Олімпійської хартії;

3.14.3. ліквідації Відділення.

3.14.4. припинення діяльності федерації або організації, яка рекомендувала члена до складу Відділення;

3.14.5. добровільного письмового прохання про відставку на ім’я Голови Відділення. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена ОВ НОК України, що подає у відставку;

3.14.6.визнання члена Відділення судом недієздатним або відсутнім;

3.14.7. смерті.

3.15. член, почесний член або член-доброчинець, виключений із НОК, не може бути членом Відділення;

3.16. заміна члена, що вибув здійснюється в порядку передбаченому п.3.7.1. цього Положення.

Стаття 4. Правовий статус

4.1. Відділення, як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у садах, господарських судах та третейських судах.

4.1.1 Відділення має право:

4.2.1 формулювати на адресу НОК пропозиції щодо змін до Статуту НОК України, розвитку олімпійського руху тощо;

4.2.2. брати участь у діяльності комісій НОК на прохання останніх;

4.3. здійснювати господарську діяльність шляхом створення за погодженням Виконавчого комітету НОК України суб’єктів господарювання;

4.3.1. вчиняти будь-які правочини відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4. Відділення, створені ним підприємства та організації можуть мати у власності будинки, грошові кошти, цінні папери та цінне майно, необхідне для виконання статутних завдань.

4.5. Відділення може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним та фізичним особам. Відділення може організаційно та матеріально підтримувати регіональні федерації з олімпійських видів сорту та інших суб’єктів олімпійського руху в області.

4.6. Відділення представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.

4.7. Відділення має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, засновувати засоби масової інформації.

Стаття 5. Органи управління, їх компетенція та порядок утворення

5.1. Органами управління Відділення є:

5.1.1 Олімпійська рада

5.1.2. Виконавчий комітет

5.1.3. Ревізійна комісія

Олімпійська рада

5.2. Вищим органом управління Відділення є Олімпійська рада. Вона складається з членів Відділення і проводить свої засідання не менше одного разу на рік;

5.3. До виключної компетенції Олімпійської ради відносяться наступні питання:

5.3.1. прийняття Положення Відділення з наступним затвердженням Виконкомом НОК України;

5.3.2. прийняття змін та доповнень до Положення Відділення, з наступним затвердженням Виконкомом НОК України;

5.3.3. визначення основних напрямків діяльності та розвитку Відділення відповідно до цього Положення;

5.3.4. визначення основних напрямків розвитку олімпійського руху в області;

5.3.5. прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності Відділення;

5.3.6. визначення персонального та кількісного складу Відділення, заступників та Виконкому;

5.3.7. заслуховування і затвердження звітів Голови, Виконкому, Ревізійної комісії;

5.3.8. затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в році проведення Олімпійської ради та плану бюджету на наступний рік;

5.3.9. проведення раз на чотири роки звітно-виборчої Олімпійської ради для прийняття  членів Відділення, обрання або переобрання Голови, членів Виконкому та Ревізійної комісії;

5.3.10. запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;

5.3.11. обрання почесних членів та членів – доброчинців;

5.3.12.позбавлення повноважень члена Відділення з підстав та порядку передбаченому Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України;

5.4. До компетенції Олімпійської ради відносяться наступні питання:

5.4.1. Організація та забезпечення виконання рішень та постанов Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.4.2. Формулювання на адресу НОК України пропозицій змін до Статуту НОК України, Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі;

5.4.3. визначення порядку взаємодії з іншими суб’єктами олімпійського руху з метою виконання своїх статутних завдань;

5.4.4. за наявності погодження Виконавчого комітету НОК України розпоряджатись нерухомим майном, яке є у власності відділення;

5.4.5. вирішення інших питань діяльності Відділення.

5.5. Олімпійська рада може передавати певні повноваження Виконкому, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Олімпійської ради.

  5.6. позачергове засідання Олімпійської ради скликається на вимогу Виконавчого комітету НОК України, Голови або не менш, як половини членів Відділення.

5.7. місце проведення засідання Олімпійської ради визначає Виконком, а позачергового засідання Олімпійської ради – Голова.

5.8. Олімпійська рада Відділення має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Відділення, внесення змін та доповнень до Положення, які приймаються за присутності не менше 2/3 членів Відділення більшістю у 2/3 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється . Олімпійська рада має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів Відділення. На засіданні Олімпійської ради головує Голова.

Виконком

5.9. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів Відділення звітно-виборчою Олімпійською радою, на яких визначається його кількісний склад;

5.10. Виконком утворюється з:

5.10.1. Голови;

5.10.2. Заступників голови, один з яких перший;

5.10.3. представників обласних федерацій з олімпійських видів спорту, які повинні складати більшість у складі Виконкому;

5.10.4.членів НОК в області;

5.10.5. відповідального секретаря;

5.10.6. представника регіонального відділення Олімпійської академії України;

5.10.7. інших членів, обраних Олімпійською радою;

5.11. Виконком:

5.11.1. вносить на розгляд звітно-виборчої Олімпійської ради пропозиції щодо кількісного персонального складу Відділення;

5.11.2. керує поточною діяльністю Відділення в період між засіданнями Олімпійської ради;

5.11.3.наглядає за дотриманням членами Відділення Положення Відділення, Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;

5.11.4. визначає питання порядку денного чергових або позачергових засідань Олімпійської ради;

5.11.5.вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності Відділення;

5.11.6. забезпечує виконання рішень Олімпійської ради Відділення;

5.11.7. за пропозицією Голови затверджує коло повноважень  заступника голови та інших членів Виконкому;

5.11.8. розробляє пропозиції з різних питань функціонування Відділення;

5.11.9. приймає рішення про нагородження від імені Відділення;

5.11.10.створює постійні комісії або комісії, що скликаються у разі необхідності, та робочі групи, визначає коло їх обов’язків, приймає рішення про їх розпуск;

5.11.11. у порядку, визначеному Положенням про етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України забезпечує застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху.

5.12. на засіданнях Виконкому головує Голова, а в разі його відсутності – заступник, за дорученням Голови. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос Голови або Головуючого.

5.12.1. У терміновому випадку Голова, або за його дорученням один з заступників, може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше, ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один і якщо кількість відповідей, що утримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

5.13.Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням Голови або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та порядок голосування.

Голова

5.14. Голова обирається з числа членів Відділення звітно-виборчою Олімпійською радою строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови від субє’ктів олімпійського руху в області припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборчої Олімпійської ради.

5.15. На час, коли Голова не може виконувати свої обов’язки, їх виконує Перший заступник голови, або за дорученням Голови один із заступників.

5.16.Голова:

5.16.1. очолює Виконком;

5.16.2. готує і скликає засідання Виконкому, головує на них;

5.16.3. представляє Відділення в області ;

5.16.4. підписує угоди та інші документи від імені Відділення;

5.16.5. від імені Відділення розпоряджається коштами та майном Відділення відповідно до рішень Олімпійської ради, Виконкому та статутних завдань Відділення;

5.16.6. репрезентує олімпійський рух області та захищає його інтереси;

5.16.7. керує виконанням програм Відділення;

5.16.8. готує пропозиції до Олімпійської ради щодо кандидатур  заступника голови,  відповідального секретаря та членів Виконкому;

5.16.9. вносить на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень  заступника голови,  відповідального секретаря та інших членів Виконкому;

5.16.10 виконує інші функції на виконання рішень Олімпійської ради та Виконкому.

Заступники

5.17.Перший заступник, заступник, за пропозицією Голови, обирається Олімпійською радою строком на 4 роки та виконують свої обов’язки, що пропонуються Головою та затверджуються Виконкомом, керуючись цим Положенням.

Відповідальний секретар

5.18.Відповідальний секретар, за пропозицією Голови, обирається Олімпійською радою строком на 4 роки.

5.20. Відповідальний секретар несе відповідальність за діяльність штатного апарату Відділення :

5.20.1.складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому;

5.20.2.за дорученням Голови представляє Відділення в різних інстанціях

5.20.3.підписує документи від імені Відділення;

5.20.4. відповідає за конкретні заходи по здійсненню економічних програм Відділення та використання його фондів;

5.20.5. складає і підписує разом з Головою протоколи засідань;

5.20.6. забезпечує підготовку документів у відповідності та на виконання рішень Олімпійської ради та Виконкому;

5.20.7. організує роботу по веденню і зберіганню документації та архіву Відділення.

Ревізійна комісія

5.21. Ревізійна комісія Відділення обирається Олімпійською радою з трьох членів Відділення строком на 4 роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу.

5.22. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Олімпійською Радою.

5.23. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Відділення подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.24. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.25. Ревізійна комісія підзвітна Олімпійській раді та доповідає про результати проведених перевірок їй неменше одного разу на рік.

Стаття 6. Процедури

 6.1. У разі дострокового припинення членства будь-якого члена Відділення, в тому числі Голови, першого заступника, заступників, Відповідального секретаря та інших членів Виконкому, на його місце Олімпійська рада на наступному засіданні обирає нового члена Відділення, який завершує термін членства в Відділення свого попередника.

6.2. Процедура проведення Олімпійської ради:

6.2.1. голова, або за його відсутності, присутній заступник голови за дорученням Голови, головує на засіданнях Олімпійської ради. За відсутністю Голови та заступників голови головує присутній член Виконкому старший за віком.

6.2.2. Головуючий оголошує засідання відкритим на підставі інформації від відповідального секретаря про реєстрацію членів Відділення та наявності кворуму, веде і закриває засідання  Олімпійської ради.

6.2.3. Процедура проведення організаційної частини звітно-виборчої Олімпійської ради:

6.2.3.1. Діючі члени Відділення з дотриманням порядку та квотами, передбаченими положенням, обирають новий персональний та кількісний склад Відділення виключно у такій послідовності:

  1. представників від обласних федерацій з олімпійських видів спорту, кількість яких має переважати кількість інших представників на 10 осіб;
  2. представників від державних установ та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму;
  3. представників інших суб’єктів олімпійського руху в області.

6.2.3.2. Після складання повноважень виборними органами та членами Відділення попереднього складу перед новим складом членів Відділення, розпочинає організаційне засідання робоча президія у складі членів НОК, старшого за віком члена Відділення від обласної федерації та секретаря робочої президії.

6.2.3.3. Робоча президія розпочинає процедуру обрання голови, в порядку визначеному  Положенням.

6.2.3.4. після обрання Голови організаційне засідання веде обраний Голова.

6.2.3.5. За пропозицією Голови новий склад членів Відділення обирає Заступників голови, відповідального секретаря, інших членів Виконкому, членів Ревізійної комісії та інших членів Відділення із категорії окремих громадян, що сприяють розвитку спорту і олімпізму в області.

6.2.3.6. Голова закриває організаційне засідання.

6.3. процедура обрання Голови:

6.3.1. Голова обирається числа членів Відділення на звітно-виборчій Олімпійській раді, яка відбувається в рік проведення Олімпійських ігор, строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборчої Олімпійської ради.

6.3.2. У разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах Голови кандидатури висуваються безпосередньо учасниками звітно-виборчої Олімпійської ради.

6.4. Процедура обрання членів Виконкому:

6.4.1. Виконком обирається за позицією голови строком на 4 роки з членів Відділення на звітно-виборчій Олімпійській раді, на який визначається його персональний та кількісний склад:

6.4.2. У випадку вакансії Олімпійська рада обирає нового члена Виконкому на своєму наступному засіданні. Обраний член Виконкому закінчує термін повноважень посередника, якого він замінив.

Стаття 7. Кошти та майно

7.1. Відділення може мати у власності кошти та майно, які є необхідними для здійснення своєї статутної  діяльності.

7.2. Кошти Відділення утворюються за рахунок:

7.2.1. вступних та членських внесків, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій;

7.2.2. надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Відділенням, суб’єктів господарювання;

7.2.3. фінансування у встановленому порядку за рахунок коштів бюджету усіх рівнів;

7.2.4. спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки Відділення, які не суперечать чинному законодавству.

7.3. Майно Відділення відповідно до чинного законодавства України, чинного Положення та укладених угод належить йому на праві власності.

7.4. Відділення є власником:

7.4.1. майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку;

7.4.2. майна придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

7.4.3. іншого майна та коштів придбаних на законних підставах.

7.5. Відділення вільно розпоряджається власними коштами та використовує їх на виконання статутних завдань. Відділення самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб’єктам олімпійського руху.

Стаття 8. Облік та звітність

 

8.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у Відділення ведеться згідно чинного законодавства України.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської  та іншої звітності покладається на Голову Відділення. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

8.3. Фінансовий рік встановлений з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий звіт Відділення складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року.

8.4.  Відділення та створенні ним осередки і суб’єкти господарювання зобов’язанні проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Положення

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Олімпійської ради Відділення , якщо за таке рішення проголосувало ¾ присутніх членів;

9.2. Зміни та доповнення до Положення підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Відділення може бути проведене шляхом його реорганізації (злиття, поділу, поєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Відділення відбувається за рішенням Олімпійської ради або Виконавчого комітету НОК України. При цьому вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Відділення ліквідується:

10.3.1. за рішенням Олімпійської ради, якщо за таке рішення проголосувало ¾ присутніх членів, з наступним затвердженням Виконкомом НОК України;;

10.3.2. за рішенням суду;

10.3.3. за рішенням Виконавчого комітету  НОК України;

10.4. Ліквідація Відділення здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Виконкомом НОК України, у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судовим органом.

10.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Відділення. Ліквідаційна комісія у триденний строк публікує інформацію про припинення діяльності Відділення у друкованих засобах масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.

10.6.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Відділення, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходи до сплати боргів Відділення третім особам, членам Відділення, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

10.7. Кошти та майно Відділення в разі його ліквідації повинні бути передані НОК України або іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховані до доходу бюджету.